خب شد 8 ماه ، خیلی سریع روزا دارن پشت سر هم میان و میرن ، احساس میکنم از برنامه عقبم و باید خیلی سریعتر حرکت کنم ...