خدا میدونه که قراره این ماه شمار تا کی ادامه پیدا کنه ! یه ماه دیگه ؟ دو ماه دیگه ؟ بیست ماه دیگه ؟!
شواهد حاکی از این هست که ماه 23م هم تموم شده ! خبری هم نیست از ویزا !
فعلا انتظار و انتظار و انتظار
چک محل کار هم نشدیم !
کلا پا در هوا به معنای واقعی ک.ل.م.ه !
#شت