باز هم به همین سادگی و به همین خوشمزگی شد 14 ماه
آخر سال هست و سر من هم مث سر خیلی های دیگه شلوغه
دوست دارم زودتر این اسفند شیرتوشیر تموم بشه و برسیم به آرامش تعطیلات سال نو
امیدوارم که آخرین اسنفدی باشه که تو ایران تجربه می کنم
اگه طبق برنامه پیش برن 4 ماه دیگه ویزا میاد ، اگه طبق برنامه پیش برن ....